NAKATA 13

EMMAT MONAGITJUTAIT

ELANGA 1
OKAOHIIT
13.1.1
Hamani Nakatami:
"Emmat Kuukkiviat" onagok nuna tamna kuugat kuugakvigivagat emmat, nunap kangani atani, emmakmot kuugakviovaktok;
"Emmat atokpaknigit" tamnaonggitok kayaktokviit.
ELANGA 2
NUNAVUTMI EMMALIKIYIIT (NWB) ELIOGAKTAOYOT
13.2.1
Nunavut Emmalikiyiit (NWB) eliogainiaktot havakvikhamik inuknot kavamakakniakmat. Havaagivakniaktait atanniktotigilogitlo maligait, atoklogit monagitjutait monagiyaovakniaktot Nunavutmi Nunataakvikmi, ajikkotaittigot monagitjuhiit Nunatiap Emmalikiyiitigot atokpakniaktot ovani Okioktaktomi Tag­ giongilgomi Emmatigot Maligait RSC 1985, c. N-25, ovalo alatlo monagitjutikakniaktot hamani Nakatami .
ELANGA 3
EHOAKHAOT AITLO AOLAJUHIKHAITLO NUNAVUTMI EMALIKIYIIT
13.3.1 - Katimayiit, Tikkoaktaoyot, Nalaktikhatlo
Okoat Nunavutmi Emmalikiyiit kafiolotik naingoniaktut (9). Katimayiit tikkoak­ taoniaktot hapkoa:
(a)
hitamat tikkoaktaoniakto Enoligiyitokat Minisitaganit ovalo Okioktaktomi Pivalianighakot tahapkoa atilioktaolgaaktilogit DIO-konnit
(b)
malgoktaok tikkoaktaoniaktok Okioktaktomi Pivalianighakot Enoligiyitokat Minisitaganit ovalo
(c)
malgoktaok tikkoaktaoniaktok Okioktaktomi Pivalianighakot Enoligiyitokat Minisitaganit ovalo atilioktaolgaaktilogik Nunatiami Minisitagoyonit ovataok aipaa Minisitagoniaktuk Nunamiotaligiyini
(d)
eghivaotalighak tikkoaktaoniaktuk Enoligiyitokat Minisitaganit ovalo Okioktaktomi Pivalianighakot elaoyut okakatigitaagomigit
13.3.2
Okoatigoktokhak Nalaani 13.3.3 ovanilo 13.3.4-mi, tabkoa katimayiit tikkoak­ t aoniaktot ighivalotik okioni pinggahoni. Piffaktaoginagialgit havagomagomik.
13.3.3
Elakhaitlo katimayiikhat tikkoaktaolaktot kakogonggogaikpat katimayiit ajikkiik­ paklotik ovani Nalaani 13.3.l. Kina katimayi tikkoaktaovakniaktok ekayoktiogomi naliak katimayioloni pinggahoni okioni.
13.3.4
Kina katimayi annitaolaktok ehoigiyaogomi.
13.3.5
Talvani katimavik eninikpat, himmaotikhanik niggoagiakaktot naliak tikkoakhilotik ighivavia eniktiklogo Inuit Elagiit Katimayiit ighivavaktokhamik ovani titigami 13.3.1(a) naliak Ministap tikkoaklogo katimayikhak ovani titigami 13.3.1(b) naliak( c). Niggoaktaoyok katimayikhak, ministap tikkoaklogo himmaotikhak piniakta okaoni Nalaani 13.3.1-mi.
13.3.6 - Nalaktit
Maligalioktit namaginiaktait NWB maligalioktoni nalaktit kafiolotik malgok na­ liak amigaivyaklotik katimayiikhat NWB-koni . Nalaktit kafiolotik ajikkiiktokhat kavamakmiotat Inuit Elagiitlo niggoaktaohimayot. Maligalioktit namaginiaktait NWB kinanik nalaktikhakniaktot hakogikhagotikhait NWB ovalo inuit tohak­ titiomakpata nalagiaktolaktot namagilotiklo.
13.3.7 - Honat Pihimmapkaktitaoniaktot Katimayiinot
Katimayiit NWB-koni havaaginiaktait hapkoa maliklogit:
(a)
ekottailijutikakniaktot katimayiolotik eliogakhimayoni Uiguani 5-4 ovalo titigagiikhimaniaktot katimayioyokiliktitlogit tamna okpingatigot okatitiniak­ tomi maligagoktitiloni; ovalo
(b)
maligat aolayot katimayiit ehoininaktoni, ema katimayi inminoloak ehomavakkomi honanot havaktamingnot Nunavutmi Anggoyakhalikiyiit Katimayiinot ema katimayiovlotik Inuinait.
13.3.8 - Titigalikiniit
Katimayiit Nunavutmi Emmalikiyiit havaakakpakniaktot havaagikaffoklogit naliak havaagiloaklogit havakloaknakata, nakoyomik kavamanit titigaktaovakniaktot nakogigaigomikik havaanggit. Tabkoa emmanik havaakaktot akiliktaovakniaktot aolaagohikhainik niggijutikhainik tabkoningga havaakaktitlogit Manilikiyit Monagititlogit inuit emmaotainik havakpaktitlogit.
13.3.9
Nunavutmi Emmalikiyit afisikakniaktot Nunavutmi Nunataakvikmi.
13.3.10
Nunavutmi Emmalikiyit katimayokhat Nunavutmi Nunataakvikmi.
13.3.11
Nunavutmi Emmalikiyit havaatik havakpakniagait Kanatami okaohiitigot pitkoyao­ himayoni maligani naliak maligakkoklotik, tohiktoni kanoktot Inuinaktot havak­ paktoghat Inuinaktot.
13.3.12 - Inuit Naalagiaktogakhait
Nunavutmi Emmalikiyit naalakpaktokhat Kanatami okaohiitigot naliak maligaitigot ovalo, inuit toghikata katimayiit, kinaluniit okagomakpat inuitnaktot okaonagialgit naalaktoni .
13.3.13
Talvani maligakhalioktoni atogakhamingni klo katimayamingni naalaklotik inuknit, Nunavutmi Emmalikiyit emailiokniaktot:
(a)
inuknit okaotaoyot hivitonigit ehomaliokniaktait inuit tohaktititlogit tohak­ titakhaonggitot tohaavagatik ovani hakogiktomi maligani tohaktitaoyoni; ovalo
(b)
kaoyimaloakpakogit hivitonigivaklogit Inuit pitkohiit, inuuhiit, elihimayaitlo.
13.3.14
Tohaayaktogyokiliktitlogit inuknik emmat atogomayaoyoni, Nunavutmi Emmalik­ iyit titigatigot naonaigiiklotik , honavaluitlo naonaigiiyaklogit katimavikhatiklo namilo naalagiaktokniagomik inuit tohaktiagiiktakhait naalagiaktokyokiligomik.
13.3.15
Kakogoinak tohaayaktoktaakhimatitlgit, titigat naonaikhimayot toniyokhat Nunavutmi Emmalikiyinot emmaknik atogomayonit inuknot tohaktinagiktokhak.
13.3.16
Inuit ehomagiyait naalaktaoyot, Nunavutmi Emmalikiyit inuknik katimapkailotik nunani naalaktokhat emmat atogomayaoyoni .
13.3.17 - Kia Akiliktakhait Nunavutmi Emmalikiyit
Akiliktaovaktokhat Nunavutmi Emmalikiyit Kavamanit. Nunavutmi Emmalikiyit opalongaiyaktokhat manikhamingnik atoktakhamingnik okiok, ehivgiogomigik Kavamat nammagigomikiklo tonilaktait aolajutikhaitnik.
ELANGA 4
ELAONIAKTOT NUNAT ATUHIKHAITIGOT OPALONGAIYAOTIT
13.4.1 - Havagiakaktot Nunat Atohikhait Opalongaiktokhat
Nunavutmi Emmalikiyit ekayoktokhaoyot nunat havagiangitni atogakema em­ makniklo atoktokakpakniakmata Nunavutmi Inuit Nunataakviani tonihilotik tab­ koning Nunavutmi Opalongaiyaiyoni.
13.4.2 - Nunat Atuhikhait Opalongaiyaotit Ehoitpata
Talvani okoatigoktomi Nalaani 11. 5. 10, Nunavutmi Opalonaiyaiyoni onniotikpagit katimayiivaluit kinat emmaknik atogomayoni ehoitokkolikata nunanik atogahoaktoni opalongaiyaktot naliak atogomayat namagiyaongitpat, apikotat atogomayot anggiktaolimaitot. Ema, okoatigot Nalaani 11.5. 11-mi, apikhiok atogomayok ehoaktokokoyaoniaktok
13.4.3 - Nunat Atuhikhait Opalongaiyaotit Ehoakkata
Talvani Nunanik Opalongaiyaktit elittogikpata, okaotigot Nalaani 11.5.l0 tamna emmat atogomayaoyot nakonikkokkata namagiyaolotiklo, atoktiliktaolaktot okani namaknikata Uigumi 12-1, Nunanik Opalongaiyaktit namagiyomikkot toniniakta Nunavutmot Emmalikionot titigaktakhat atoktinnahoaklogo Nalaani 13.4.4.
13.4.4
Talvani Nunanik Opalongaiyaiyit ehomagiyait nunat havakvioligomik ehoiga­ hogiyait nunanik atoktot nunani, okalaotiniaktait okoat emmaknot apikhiot Nunavutmi Kanogilikaalaotiniaktoni Katimayiit ehoakhaktakhait ovani Uigumi 12-1.
13.4.5
Talvani Nunanik Opalongaiyaktit elittogikpata , okonani Nalaani 11.5.l0, emma­ nik atogamayoni nakonikkogahoakata naliak namagiyaokpat , ovalo tamna okani ehoigotilimaitpat Uigumi 12-1-mi, Nunavutmik Opalongaiyaiyit toniniakta apik­ kot Nunavut Kanogilikaalaktolikiyinot ehoakhaktakhat.
13.4.6 - Nunanik Atogomayot Opalongaiyaotikanggitpata
Nalaani 13.4.3, 13.4.4 ovani 13.4.5 atokniaktot talvani nunat atoktaonahoakata namagiyaoyot okoani Nalaani 11.5.9 Talvani opalonggaiyaotaitpat , emmat atohikhait ehoakhagiakaktaot Nunavutmi Kanogitlitjutini toniyoaniaktot Nunavutmi Kanogitlitjutini.
ELANGA 5
ELAONIAKTOT HANALIKTONOT NUNAVUTMI EHIVGIOKTOKHAT
13.5.1
Piyaotaagomik emmat atutikhaitnik titiganik ehoakhitaakat, Nunavut Kanogilijutiokhanot havaktit ehivgiokhiyagiakaktot Nakatami 12 ovalo onnitiniaktait Nunavutmi Emmalikiot.
13.5.2
Talvani emmaknot apikkotikaktot ehivgioktaoniatot ovani Nakatami 12, Nunavut­ mi Emmalikiot tabkoa ehivgioktit akhoklotik havaaginiaktait malgoiktoktailina­ hoaklogit ehoakhaktaoyaini apikkotit. Maligalioktini ehoakotikakniaktot nalaak­ tikaklotik ema sainikniaktait Nunavutmi Emmalikiot nalaagiaktoklotik emmat atu­ hikhaitnik inuit tohaktakhagikmagit ovani Nakatami 12.
13.5.3
Talvani emmat apikkotini ehivgiogiakanggitpata ovani Nakatami 12, Nunavut Emmalikiyiit titigainnalaktat apikkot.
13.5.4
Okoatigoktokhat Nalaani 12.10.2 ovanilo 13.5.5, talvani emmaknik atogomayot ehivgiogiakakata Nakatami 12, Nunavutmi Emmalikiot anggilimaitait emmaknik atogomayot ehivgiogiakaktoni Nakatami 12-mi ehoakhikpata.
13.5.5
Talvanionggitok Nalaani 12. 10. 1, Nunavutmi Emmalikiot elaolimaitot tonihilimaitotik atokaffoktokhanik emmanik oyagakhioktit nalvaakhiokkata ovani oyagakhiokvikhat anggiktaotinnagit.
ELANGA 6
HAVAAGIYAGIAKAKTOT NALV AAKHIMAYOT MONAGIJUTAITNIK
13.6.1
NPC, NIRB, NWB nunalikiyovaloit elagiiklotik havaakakniakmata ehivgiokhivaklotik kayagivaklotik ehoakhaiyamingni emaknik atogomayonik ehivgioktatik eniktigiiyakpaklogit atoktkaoyomayot.
ELANGA 7
EMMAT ATOKTAOYOMAYOT NAMAGIY AOYOKHAT
13.7.1
Talvani emmat inuit atogahoakagit ehagiagikpagit eliogakhimayoni ovani Nalaani 5 okoaniitot Okioktaktomi Tahiit Emmat Maligaitni RSC 1985, c. N0-25, kinat inuit atolimaitot emaknik naliak ekakoklimaitot tahiknot anggikhimaitomik Nunavutmi Emalikionot.
13.7.2
Okoatigoktokhak ovani Nalaani 13.7.3, Nunavutmi Emmalikiot inuknik naalagiaktoktokhat anggiktinatik emmaknot atogomayonot. Nunavutmi Emmalikiot, inuit emmat ehomaaloginggitpagit, inuknik naalagiaktogiakangittot.
13.7.3
Kakogaikpat Kavamatkot Havaktiat inuknik naalakakloni onniotilgaaklogit Nunavutmi Emmalikiot, maligaliokniaktok atuhikhanik emmaknot kanogaalok atoktaoyomayhonik ema emmat naalaktaonggitpata .
13.7.4
Nunavutmi Emmalikiot naitomik havaaginiaktait apikkotit titigakhimayot ovani Nalaani 13.7.3 kihime NWB naalagiakakata inuknik, inuit naalaktitlogit katimap­ kakniaktait, ema namakpat atogiami naalaknikot.
13.7.5
Nunavutmi Emmalikiot atanniktoklotik emmalikiniaktot nammagohokkomik em­ manik atoktitiyamingni naalagiakangitpata titigalikiomot Nunavutmi Emmaliki­ onot.
ELANGA 8
TITIGANIK NAONAIKHIMAYOKHAT
13.8.1
Ehoaknikkogiakaktot elangani nalaani 12(2) ovani Okioktaktomi Tahiit Emmat Maligaitni RSC 1985, c. N0-25, Nunavutmi Emmalikiot ehomaliogomik emmaknik atoktaoyomayonik, tonihiniaktot maligakhanik apikkotit eliogakhimayoni naonaitkotikhait hapkoani:
(a)
hanaviop okaotikhanik;
(b)
emmakliotiniakat ovalo kanoklo emmaknik atogomayoni monaginiakagit, kanogilitjutiniaka alanotlo atokpaktonot emmaknik tahamani;
(c)
hanayot emmanik pineektailiniakat;
(d)
akilikhiniakat inuknik atogiktagivagaitnik emmanik halummaikhigomik;
(e)
atotikhanik emmanik naonaikhimaniakat atogomayon;
(f)
atogomayani nunat emmat enigiikhimavagit atuhikhainik;
(g)
alanik havaakhanik oktokloakniaka; ovalo
(h)
alatlo ehomagivagait Nunavutmi Emmalikiyiit.
ELANGA 9
ATANNIKTOTIKHAT
13.9.
l Talvani namagikpagit Nunavutmi Emalikiyiit emmaknik atoktitinahoat, apikhiyok atogomayok atolimaitot anggiktinnagit.
ELANGA 10
NUNAP AV ATKONNIA
13.10.1 - Nunat Avataani Emmait Monagitjutit
Talvani kuugaktoni emrnaknik atokatigiiktoni Nunavutmi Nunataakvikmi ahinik­ miotlo nunaliit, Kanataplo Nunatiaplo Kavamait ekayoktaolotik Nunavutmi Em­ malikiot akkhoklotik nakoyomik aivagiakaktot anggigahoaklotik monagitjutaitnik emma kuugakviinik.
13.10.2
Ovani elittogikpata namayonik emmat atuhikhaitnik apikkotinik Nunavutmi Nunataakvikmi kanogilitjutiniakata emmaknik ahiani Nunavut Nunataakviani, Nunavut emmalikiot okaojukniakta kinat alat emmalikiot ehivgioktakhat, namagiyaokpat emmaknik atogomayot.
ANGIKATIGIIGUT INUIT NUNAVUMI NUNATAAKTUNUT TALVALU QUEEN KIVGAKTOKTENIT KANATAMI

QINIQLUGU

QINIQHIAVIKHAQ

Plain Language Guide

For citations, please refer to the official document.