ᐃᓛᒃᑯᑦ 20

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ

ᐃᓚᖓ 1
ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ
20.1.1
ᐅᕙᓂ ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᒥ:
“ᓄᓇᐅᑉ ᑭᐊᓐᓂᑯᖓᓄᑦ ᐳᔪᐃᑦ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐃᒪᐅᑉ ᐳᔫᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᖅ ᐳᔫᖅᑐᖅ ᑭᐊᑦᑎᑕᐅᔪᖅ ᐃᒪᐅᑉ ᐆᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥᐅᑕᓕᒫᑦ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᐳᔪᕈᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᒪᕈᖅᓯᒪᔪᓪᓘᓐᓃᑦ;
“ᐊᑐᕐᓂᖅ ᐃᒪᕐᒥᒃ” ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᐃᒪᐅᑉ ᐆᒻᒪᖅᑯᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᐅᑉ ᑭᐊᓐᓂᑯᖓᓄᑦ ᐳᔫᖅᐸᑦᑐᑦ ᐃᒪᐃᑦ.
ᐃᓚᖓ 2
ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ
20.2.1
ᐅᕙᓂ ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᒥ, ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑎᒥᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᑐᓂᕐᕈᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᓗᑎᓪᓗ ᐃᓄᓐᓄᑦ.
20.2.2
ᑐᓐᖓᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᐊᖏᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᐅᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᑑᑎᓐᖏᑎᑕᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖁᑏᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓂ, ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑎᒥᖁᑕᐅᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᓪᓗᐊᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᕐᑳᖓᓃᑦᑐᒥᒃ, ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᒥᒃ ᑰᑦᑐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᑦᑎᒍᑦ.
20.2.3
ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 20.2.2, ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓ ᐃᒪᐅᑉ ᕐᑳᖓᓂ, ᐃᓗᐊᓂ, ᑰᑦᑐᕐᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᑦᑎᒍᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᒃ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓛᒃᑯᑦ 13.
20.2.4
ᑐᓐᖓᕕᒋᑦᓱᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 20.5.1, ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑎᒥᖁᑕᐅᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᑰᑦᑎᑦᓯᒍᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᑦᑎᒍᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ ᐱᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᖏᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑰᓐᓂᖓᓄᑦ.
ᐃᓚᖓ 3
ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓂᖅ
20.3.1
ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᑦ ᐃᓗᐊᓐᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᓪᓚᕆᑐᑉᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐃᒪᐅᑉ ᐱᐅᓂᖓᓂᒃ ᑰᑦᑑᑉ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᑦᑎᒍᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖏᓂᖓ ᐃᒪᐅᑉ, ᑰᓐᓂᖓᑕᓘᓐᓃᑦ, ᐊᖏᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒪᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐋᒡᒐᐅᒐᓗᐊᖅ ᑐᑦᓯᕋᖅᑐᖅ ᓚᐃᓴᓐᓯᒥᒃ ᐃᑎᖅᓯᒪᑐᐊᖅᐸᑦ ᐊᑭᓖᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑎᒥᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᔭᒐᐃᔭᐅᔪᓄᑦ ᓱᕋᑦᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓄᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᒪᐅᑉ ᐱᐅᓂᖓᑕ, ᐊᖏᓂᖓᑕ ᑰᓐᓂᖓᑕᓘᓐᓃᑦ ᐃᒪᐅᑉ ᐅᕝᕙᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑉᐸᑕ ᑐᓐᖓᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥᒃ 20.3.2.
20.3.2
ᑐᑦᓯᕋᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑎᒥᖁᑕᐅᔪᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᐱᔾᔪᑕᐅᓗᓂ ᑎᑭᐅᑎᓂᖅ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓖᓂᕐᒨᖓᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥ 20.3.1, ᑭᓯᐊᓂ ᑎᑭᐅᑎᒍᓐᓇᓂᖏᑉᐸᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ, ᓇᓪᓕᑐᐃᓐᓇᖏᑦ ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓᓪᓗᐊᖅ ᐊᑭᓕᐅᑕᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᑦᓱᖏᐅᑎᓂᐊᖅᑐᑦ.
20.3.3
ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᓈᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑭᓕᐅᑕᐅᔪᑦ ᔭᒐᑕᐅᔪᓄᑦ ᓱᕋᑦᑎᖅᑕᐅᔪᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᑖᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 20.3.2, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᖃᓯᐅᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᑯᓇᓐᖓᑦ:
(a)
ᐊᑦᑐᐃᓂᕐᓗᓐᓂᐅᔪᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᐱᐅᓂᖓᓄᑦ, ᐊᖏᓂᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᑰᓐᓂᖓᓄᑦ ᐃᒪᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓃᑦᑐᑦ, ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᒻᒧᑦ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔪᓄᑦ;
(b)
ᐸᕝᕕᓴᓐᓂᖅ, ᐊᑲᐅᒍᓐᓃᑎᑦᓯᓂᖅ, ᐅᓚᕕᓐᓂᖅ ᓂᐱᖃᕐᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᑕᐃᒪᐃᑎᑕᐅᔪᖅ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐱᐅᓂᖓᑕ, ᐊᖏᓂᖓᑕ ᐅᕝᕙᓗ ᑰᓐᓂᖓᑕ ᐃᒪᐅᑉ ᐃᓄᒻᒧᑦ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔪᓄᑦ;
(c)
ᐊᑦᑐᐃᓂᕐᓗᓐᓂᐅᔪᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐱᐅᓂᖓᑕ, ᐊᖏᓂᖓᑕ ᐅᕝᕙᓗ ᑰᓐᓂᖓᑕ ᐃᒪᐅᑉ ᑲᑐᓯᐅᑎᑦᓱᑎᒃ ᐊᑑᑎᔪᑦ ᐃᒪᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᑦ;
(d)
ᓄᐊᑉᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᓂᐅᔪᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᐅᔪᒧᑦ ᐱᐅᓂᖓᓄᑦ, ᐊᖏᓂᖓᓄᑦ ᑰᓐᓂᖓᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᒪᐅᑉ ᑲᑐᓯᐅᑎᑦᓱᑎᒃ ᐊᑑᑎᔪᑦ ᐃᒪᐅᑉ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᑦ;
(e)
ᐱᖅᑯᓯᖅᑎᒍᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᖓᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᑦᓱᓂ ᐃᒪᖅ, ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᕐᓗᑦᓯᒪᔪᖅ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐱᐅᓂᖓᑕ, ᐊᖏᓂᖓᑕ ᐅᕝᕙᓗ ᑰᓐᓂᖓᑕ ᐃᒪᐅᑉ;
(f)
ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑑᓂᖏᑦ ᐊᓐᓂᓇᕐᓂᖏᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᑦᑕ, ᐱᖃᓯᐅᑎᑦᓱᓂ ᐃᒪᖅ, ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔪᖅ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐱᐅᓂᖓᑕ, ᐊᖏᓂᖓ ᑰᓐᓂᖓᑕᓘᓐᓃᑦ ᐃᒪᐅᑉ; ᐊᒻᒪᓗ
(g)
ᐅᓚᕕᓐᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐱᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᕙᓐᖓᑦ ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᒥᒃ ᐅᕝᕙᓗ ᐊᓯᐊᓂᒃ.
20.3.4
ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓯᒪᓐᖏᑐᐊᖅᐸᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑎᒥᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑦᓯᕋᖅᑐᒧᑦ, ᑐᓂᔭᐅᔪᓕᒫᑦ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᔪᓄᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓕᒥᔮᖅᐸᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓕᐅᒥᔮᖅᐸᓪᓗᑎᓪᓗ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑕᐅᔪᑦ, ᑕᑯᓐᓇᖅᓱᒍ ᓯᓚᐅᑉ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐊᐅᓚᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑯᓐᓂᖓ ᐃᒪᐅᑉ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓᑕ. ᐊᑭᒋᔭᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓂᐅᑉ ᐊᐅᓚᓂᖓᑕ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑖᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 20.3.2 ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᑦᓯᕋᖅᑐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐊᑐᕈᒪᔪᒧᑦ ᐋᒡᒐᐅᒐᓗᐊᖅ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᑉᐸᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒪᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.
ᐃᓚᖓ 4
ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᓄᓇᕗᑦ
20.4.1
ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᖅ ᐊᑑᑎᑉᐸᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓗᐊᓃᑦᓱᑎᒃ ᑭᓪᓕᖏᑦᑕ ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᒻᒪᑕ ᓯᕗᕐᖓᓂ ᐅᓪᓗᖅ ᒪᓕᒐᓐᖑᖅᑎᑕᐅᓂᖓᑕ ᐊᖏᕈᑎᐅᑉ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᓪᓚᕆᒍᓐᓇᕐᒪᑦ ᐱᐅᓂᖓᓂᒃ ᐃᒪᐅᑉ ᑰᑦᑑᑉ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᑦᑎᒍᑦ, ᐅᕝᕙᓗ ᐊᖏᓂᖓᓂᒃ ᐃᒪᐅᑉ, ᑰᓐᓂᖓᓂᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᖅ ᐊᖏᖅᑕᐅᒋᐊᖃᓐᖏᑦᑐᖅ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᒻᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐋᒡᒐᐅᒐᓗᐊᖅ ᑐᑦᓯᕋᖅᑐᖅ ᐃᑎᖅᓯᒪᑉᐸᑦ ᐊᑭᓕᖅᑐᐃᑉᓂᕐᒧ ᐊᖏᕈᑎᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑎᒥᖁᑕᐅᔪᒧᑦ ᔭᒐᑕᐅᔪᓄᑦ ᓱᕋᑦᑎᖅᑕᐅᔪᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐱᐅᓂᖓᑕ, ᐊᖏᓂᖓᑕ, ᑰᓐᓂᖓᑕᓘᓐᓃᑦ, ᐅᕝᕙᓗ ᐊᑭᓕᐅᑎᑦᓴᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᑉᐸᑕ ᑐᓐᖓᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥᒃ 20.4.2.
20.4.2
ᑐᑦᓯᕋᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑎᒥᖁᑕᐅᔪᖅ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᖃᑦᓯᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᓂ ᑎᑭᐅᑎᓂᖅ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓖᓂᐅᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔫᑉ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥ 20.4.1, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᓐᓇᓂᖏᑉᐸᑕ, ᓇᓪᓕᑐᐃᓐᓇᖏᑦ ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓᓪᓗᐊᖅ ᐊᑭᓕᐅᑎᑦᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᓗᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒪᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᓂᖃᑦᓯᐊᖅᑐᑦ ᐃᒪᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑐᔾᔨᓗᑎᒃ ᐋᖅᑭᑦᑕᖓᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑦᓱᖏᕐᓗᓂ. ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᔪᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓄᑦ 20.3.3 ᐊᒻᒪᓗ 20.3.4. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᒃ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐋᖅᑮᖃᑎᒌᒍᓐᓇᖏᑉᐸᑎᒃ, ᐊᑭᓖᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᐃᑎᔨᒧᑦ ᑖᒃᑯᓇᓂᑦᓯᐊᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᓂ.
20.4.3
ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 20.4.1 ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᒃ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐊᖏᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᔪᖃᖅᐸᑦ ᑲᑐᔾᔨᓗᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᑦᓴᒥᒃ ᐊᑭᓖᓂᕐᒧᓘᓐᓃᑦ ᑐᓐᖓᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥᒃ 20.4.2.
ᐃᓚᖓ 5
ᓴᓐᖏᓂᖃᕐᕕᐅᔪᑦ
20.5.1
ᑐᖓᓐᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᓯᓂᐅᔪᑦ ᐅᕙᓂ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᖏᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᒪᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ.
20.5.2
ᐅᑯᓇᓂ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᓯᒍᑕᐅᔪᑦ ᑐᑭᓯᔭᐅᓂᐊᓐᖏᑦᑐᑦ ᐃᓚᑰᒍᓐᓇᕆᐊᖏᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᐃᓚᔭᐅᒍᓐᓇᕆᐊᖏᑦ ᒪᓕᒐᑦᓴᓂᒃ ᐊᑭᒋᔭᐅᔪᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᑑᑎᔭᐅᓗᑎᒃ ᑭᓇᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐊᖅᑯᑎᓂᒃ, ᐊᖅᑯᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᓱᓐᖏᑦᑐᑦ ᑭᓇᒃᑯᑯᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᒪᒃᑯᑦ, ᐅᕝᕙᓗ ᐊᑐᕐᓂᖅ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᓂ ᐅᕝᕙᓗ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐆᒪᔾᔪᑎᒋᓗᒍ ᑕᐃᒫᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᒻᒪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᒦᑦᑐᑦ ᐃᒪᐃᑦ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖓᓐᓂ.
20.5.3
ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓂ ᐱᓯᒪᑉᐸᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒪᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᔪᖅ ᐊᖏᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒥᒃ ᐱᔭᕆᐊᑐᓐᖏᑦᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑎᒥᖁᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑦᓱᒪᓐᖓᑦ ᐃᒪᕐᒥᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓ ᑐᓐᖓᕕᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓂᖅᑕᖃᕆᐊᓕᓐᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ 20.3.120.3.3-ᒧᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕝᕙᐅᒌᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᖏᑦ ᓯᕗᓪᓕᑎᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᑉ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓂ.
20.5.4
ᑐᑭᓯᓇᕆᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᒋᓗᒍ, ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᒃ ᓱᓕ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕆᐊᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓖᓗᓂ ᑕᐃᒃᓈᕈᒪᒍᓂ.
20.5.5
ᐅᓇ ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᖅ ᑐᓐᖓᕕᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ 21.3.3.
ᐃᓚᖓ 6
ᐊᑑᑎᓂᖓ
20.6.1
ᑐᑭᓯᓇᖅᑎᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ 20.2.4 ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖓ 3 ᐊᒻᒪᓗ 4 ᐊᑑᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᒪᖅ ᑭᓪᓕᖃᖅᐸᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᑦᑕ ᐊᑯᕐᖓᓐᓂ ᐊᓯᖏᑦᑕᓗ ᓄᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᓐᓇ ᐃᒪᖅ ᐊᑕᖏᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓃᓐᖏᑐᐊᖅᐸᑦ.
ᐃᓚᖓ 7
ᓴᓐᖏᓂᖃᕐᕕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ
20.7.1
ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑎᒥᖁᑕᐅᔪᑦ ᓴᓐᓂᖃᕐᕕᐅᕗᑦ ᑕᐃᒪᓐᖓᓕᒫᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᖃᕋᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᓇᐅᑐᐃᓐᓇᐅᑉ ᐃᓅᑉ ᐊᑐᕈᒪᓗᓂ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᕝᕙᓗ ᐊᓯᔾᔩᓗᓂ ᐱᐅᓂᖓᓂᒃ, ᐊᖏᓂᖓᓂᒃ ᑰᓐᓂᖓᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᒪᐅᑉ.
ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓅᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᑯᐊ ᐃᓂᓪᓚᒃᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓇᓱᒃᑐᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂ.

ᕿᓂᕐᓗᒍ

ᕿᓂᕐᕕᑦ

ᓯᕗᓪᓕᑦ ᐸᐃᑉᐹᑦ

Plain Language Guide

For citations, please refer to the official document.