NAKATA 35

ELAUNEK

ELANGA 1
ATOKTAKHAT PINAHUAGOMAYATLU
35.1.1
Una Nakata:
(a)
elitaghiyok tapkuat Inuit inmingnik ayungittut ukageanginni kina Inungman­ gaat umani Angegonmi elauyukhat;
(b)
ukagiikhimayok Inuit Nunavutmi Nunataagotaaghimayut elitageyau­ himaniaktut enmingnik uingaikhimalutik itjuhegmingnik, talvalu Inuit ihumaliugotiginiaktaat kina Inungmangaat umani Angegonmi elauyukhak, talvalu atektaunginnageakaktut elauyukhat umani Angegonmi;
(c)
atugotikhakaktittiyok itkomayumik nakuuyumiklu ihumaliugotigiyaanginni kina Inungmangaat umani Angegonmi elauyukhak, talvalu atektaungin­ nageakaktut elauyukhat umani Angegonmi.
ELANGA 2
INUIT ELAUYUT ATTEKTOKHIMANIAT
35.2.1
Tapkuat Tikkuaktauhimayut Inuit Piligeviit piliukniaktut pihimaniaktutlu atiinnik Inuit (Inuit Attektokhimaniat), elaliutilugitlu atiit tamaita kitkulikaak attek­ taunginnageakaktut elauyukhat una maliklugu Nakata.
35.2.2
Kinalikaak elauyok talvani Inuit Attektokhimanianni piinnagiakaktok ikayoktau­ himaluni Angegonmit ilaa huli inuugumi uvvalunnit atini elaliutigumiuk.
ELANGA 3
ELAUNEK PITJUTIKAKTOK
35.3.
l Elaliutihimaplugik Nalaaniittuk 35.3.3-mit 35.3.5-mut, kinalikaak ilaa
(a)
huli inuugumi,
(b)
Kanatamiutaugumi,
(c)
Inuinnauninga nalunaiktaukpat maliklugit Inuit pitkohitukait atukpauhiitlu
(d)
elitagepkailuni inmi Inuinnauyaamini, talvalu
(e)
pikatauhimagumi
(i)
nunalingni Mikhaani Nunavut Nunataaghimavianni, uvvalunnit
(ii)
Mikhaani Nunavut Nunataaghimavianni, piinnagiakaktok atini elaliutilugu talvani Inuit Elauyut Attektokhimavianni.
35.3.2
Pitjutigiplugu Elangiyangani nalaani 35.3.l(d), kinalikaak munaghiyok inungmik maligatigut elitageyauhimayumik timikluutilik elitagepkalaitkumi Inuinnauyaamini munaghiyiata elitagepkaghunguyaa tamna inuk Inuinnauyok.
35.3.3
Kinalikaak atauttikkut elautjutikaktukhaungittok Angegonmi atlanilu Kanatami nunakakkaakhimayut nunataagotikaktunut angegotainni.
35.3.4
Kinalikaak inuk elautjutikaktok atlami Kanatami nunakakkaaktutukait nunataago­ taanni piinnagiakaktok nuulluni Angegotigilektamut. Elauligomi Angegotigilek­ tami atlamit ihumaliugotigihunguyaat ublukhaa atlami elautjutikaktuugaluit An­ gegotimi ikayugotikaleknikhaat umani Angegotigilektami .
35.3.5
Kinalikaak maligakkut aghuukhaaktaulimaittok elautkoyauluni Angegotigilektami .
35.3.6
Kinalikaak elauyok Angegonmut, kakungugaikpat, elauyumahuigomagumi titigak­ luni piyukhauyok Tikkuaktauhimayunut Inuit Piligeviinnut, ahin atia piiktauniak­ tok taffumani Inuit Elauyut Attikagvianni.
ELANGA 4
NUNALINGNI ELAUNEKMUT KATIMAYIGALAAT
35.4.1
Pikaktittiniaktut Nunalingni Elaunekmut Katimayigalaakhanik nunallaani mik­ haaniittunik Nunavutmi Nanminektaaktap.
35.4.2
Haavakhageniaktait Elaunekmut Katimayigalaat ihumaliugotigilugit :
(a)
tamna kinalikaak elauyumanahuaktok Angegonmi (tughektok) ayugotikan­ gittaakhaat elaunekmut pitjutikhainni titigakhimayok elangani 3-mi (elauna­ huakhuni pitjutikhat);
(b)
inminiklunnit, atlamitlunnit elauhimayumit inungmit piiktaukolekkagu atia elautjutaa talvani Inuit Elaunekmut Attekhimavianni taimaa elaupluni pit­ jutaa maligongnaikkat malikhimayakhanut elaunekmut.
35.4.3
Elaunekmut Katimayigalaallakhakagniaktut nunallaani inekniit talvanekmiutat pilutik pingahunik katimayiullaktukhanik avatkongillugit siksiit inuit kihimi.
35.4.4
Talvani tikitinnagulunnit hivullek nalliutinia ubluata nigoakhimaniata Angegotip, tapkuat Elaunekmut Katimayigalaangullaktut ihumaliugekhimaniaktut naliit elauyumatjutiliit elaunginnageakagmangaata talvani Inuit Elauyut Attektok­ himanianni, tapkuatlu elauyumayut elaliutipkagniagait Tikkuaktauhimayut Inuit Piligeviita talvunga Attekhimavingmut.
35.4.5
Tapkuat inekkata Elaunekmut Katimayigalaangullaktut ukautauhimayut Nalaani 35.4.4-mi, talvanekmiut inuit Elaunekmi Attekhimavikmiittut piliukniaktut, inmik aulanikhaa ihuakhaghunguyaat, Elaunekmut Katimayigalaakhanik kinguatigut aulattittiyukhanik talvani nunamingni.
ELANGA 5
UKTOKTITAIFFAAKNEK
35.5.1
Nunavutmi Elaunekmut Uktoktitaiffaaktunut Katimayigalaakagniaktut (Uktok­ titaiffaaktunut Katimayigalaat) naalagianginni ihumaliugotikaglutiklu:
(a)
uktoktitaiffaagotiinnut elauyumayup elauyaamini uvvalunnit atlap elauyup uktukoyanganut, ihumaliugotigihimayainnut tapkuat Elaunekmut Katimayigalaat tamna tughektok elaunginnageakagmangaat Inuit Elauyut Attekhimavingannut;
(b)
uktoktitaiffaagotiinnut ihumaliugotaannut tapkuat Elaunekmut Katimayigalaat taffuma inuup atia elaungilluni taffumalunnit elauyup elautjutaa piiktinnahuakkatjuk Inuit Elauyut Attekhimaviannit; talvalu
(c)
tughigotait elauyumayut inuit ihumagumik elautjutikhaktik ayugotikangittok itjuhia atoklugu Titigakhimanianiittok 35.3.l (e)(ii)-mi kihimi atoktailugu Titigakhimanianiittok 35.3.1 (e)(i)-mi.
35.5.2
Tapkuat Kekektaalungmiut Inuit Katutjikatigiit, Kitikmeot Inuit Katutjikatigiit Kivallekmiut Inuit Katutjikatigiitlu, tapkuatlunnit himmautigiyait, piniaktut tik­ kuakhilutik atauhekmi inungmik nunallaanit Mikhaamingnit elaukataungin­ nageangani tapkunani Uktoktitaiffaagotinut Katimayigalaanut Mikhaamingni.
35.5.3
Uktoktitaiffaagotinut Katimayigalaat pingahuuniaktut pihimayauplutik attektau­ himayunit elaukataunginnageakaktunit ukaghimayukkut nalaani 35.5.2-mi.
35.5.4
Tapkuat elaulektut attektauhimaplutik elaukataunginnageakaktut Mikhaamingnit nigoakniaktut ighivautaukatauyukhamik talvani Uktoktiffaagotinut Katimayigalaani.
35.5.5
Uktoktiffaagotinut Katimayigalaani Mikhaamingni ighivautaukatauyok atlamik piniaktok elaukataunginnageakaktumik, ahinekmiutamiklu ighivautaukatauyumik Aviktoghimayumi, talva tapkuat pingahuuplutik naalangniaktaat ihumaliu­ gotigilugulu uktuffaagotauyok.
35.5.6
Uktuffaagotauyok tapkununga Uktoktiffaagotinut Katimayigalaanut naalak­ titaaffagotaupluni, talvalu nalunaitkiutikhanik piffaanginnageakaktut Uktok­ tiffaagotinut Katimayigalaat.
35.5.7
lhumaliugotigihimayaat Nunalingni Elaunekmut Katimayigalaat uktuffaaktitaukpat inungmit tapkuat Uktoktiffaagotinut Katimayigalaat naalaktakhageyaat ihumaliu­ gotigilugulu anigoktinnagu tuglia nalliutinia taffuma ubluata nigoaktauhimaniata Angegotip.
(English) 35.5.7
(English) Amended P.C. 1996-1462 September 17, 1996
(English) Where a person appeals to the Appeals Committee as to a decision of an interim Enrolment Committee, the Appeals Committee shall hear and determine the appeals to July 9, 1996.
35.5.8
Tamaita atukoyait, ihumaliuktait malikoyaitlunnit tapkuat Uktoktiffaagotinut Katimayigalaat pitkelaittut piyakhauyutlu talvalu uktoktiffaaktaulimaittut, kihimi tapkuat atukoyauyait, ihumaliukhimayait, malikoyaitlunnit takuunginnageakaktait apeghuiyekyuanguyut Nunavutmi Nunataaghimayamiittut kongeaklugit ihu­ anaaghimangmangaata maliktakhauyut naalagahuakhuni inungmik elaa ihumaliu­ gotigihimayaat inungmut atangmat kanugennikhaanut.
35.5.9
Elauyok Elaunekmut Katimayigalaangullaktuni Katimayigalaanguyunilunnit elaulaittok tapkunani Uktoktiffaagotinut Katimayigalaanginni.
35.5.10
Elitkohiit Nalaani 35.5.2-mit 35.5.5-mut tutkeghainnageakaktait amigaitkeyaulutik Elaunekmut Katimayigalaat.
ELANGA 6
PILIGETJUTIKHAIT KATIMAYIGALAAT
35.6.1
Elagiplugu ukaghimania Nalaaniittok 35.6.2-mi, tapkuat Nunalingni Elaunekmut Katimayigalaat Uktoktiffaagotinut Katimayigalaat inmingnik maligakhaliungin­ nageakaktut naalaktitainahuagotikhanik, atognikhainniklu hivayautikkut katimanikhat, ukautauniaktut titigakhimalutik, talvalu hivitunikhait.
35.6.2
Nunalingni Elaunekmut Katimayigalaat ihumaliuligaigomik angeklugu, kengilugu piiklugulunnit elaunginnageakagnia inuup elauyumayup, tapkuat Katimayigalaat piyukhauyut:
(a)
tuhagtittivaklutik tamainnik inungnik taima pitjutaat tuhaayaunialektok tal­ valu ihumaliugotauniaktok elaa ihumaliugotaat atangmat inungmut kanugennikhaanut; talvalu
(b)
tapkuatlu inuit pipkagpaklugit ukaktipkaglugit ukagomayainnik.
35.6.3
Kinalikaak elaa ihumaliugotaat tapkuat Nunalingni Elaunekmut tapkuatlu Uktok­ titaiffaagotinut Katimayigalaat atangmat kanugennikhaminut tuniyauyukhauyok titigakhimalutik hunamik inektigotikagmangaata ihumaliugotimingnut.
35.6.4
Tuhaapkainiit tapkuat Nunalingni Elaunekmut tapkuatlu Uktoktitaiffaagotinut Katimayigalaat piniaktut Inuinnaktuuglutik , talvalu piyumakpata naliit elauyok Katimayigalaani, tughektok uktuffaakoiyoklunnit, piligetkoilutik Kanatami ukauhiit elitageyauhimayutigut piinnageakaktut.
ELANGA 7
TAKUNNAGNIA TITIGAKOTAA INUIT ELAUYUT ATTEKVIAT
35.7.1
Naliit Elaunekmut Katimayigalaangullaktut Katimayigalaatlunnit tunihiinnageakaktut akiittumik kitkulimaanut tughektunut Titigakotaanik Inuit Elauyut Attekvianik.
35.7.2
Ukiutuagaikpat tapkuat Tikkuaktauhimayut Inuit Piligeviit akiittumik tunihivak­ tukhauyut Titigakotaanik Inuit Elauyut Attekvianik tapkununga Kavamatukagnut Nunattiaplu Kavamainnut, kitkulimaanutlu tunihilutik tughektumut.
ELANGA 8
ATULEKTITTINEK
35.8.1
Kavamatukait akilektokpakniagait tamaita pilihaagahuakniit aullaniitlu tapkuat Nunalingni Elaunekmut Katimayigalaangullaktut Uktoktiffaagotinutlu Katimayigalaat malgonni ukiungni nigoagotauniata Angegotingokhuni.
35.8.2
Tikkuaktauhimayut Inuit Piligeviit munaghiyukhauyut nutaangokhimapkaglugu titigakotaa Inuit Elauyut Attekviat.
ELANGA 9
IHUAKHAKTITTINEK
35.9.1
Ukaghimagaluakluni Nalaani 2.13.1-mi, Tungavitkut angelimaitait kavamat nu­ taangoktigahuaklugit umani Nakataaniittut tapkuat Nunalingni Elaunekmut Katimayigalaat angekkaaktinnagit.
ANGIKATIGIIGUT INUIT NUNAVUMI NUNATAAKTUNUT TALVALU QUEEN KIVGAKTOKTENIT KANATAMI

QINIQLUGU

QINIQHIAVIKHAQ

Plain Language Guide

For citations, please refer to the official document.