NAKATA 40

ALLAT NUNAKAKKAAKHIMAYUT

ELANGA 1
KANUKLIKA
40.1.1
Angikatigegonmi tottakloktaotailoni imaa, elitagimayaojotighaitigot ovalonet pitjotaoloni penagiakaotighanot okakhimayut pilogo Oigoata titikap nalaani 35- mi Kaanatap maligakyoaginni, 1982-mi pihimayut imaa Alat Nunakak­ kaakhimayut Inuinait ahetigot pitjotigiplogit.
40.1.2
Haklovioknaikpaalikhimayaami, ovalo poigoktaililogo titigakhimayuk Oigoani 40.1.1-mi, omani Angigotaoyumi ovalonet maligaliokhimayuni hivumuk­ tiinahoalimaituk imaatut:
(a)
tonihitaililotik, epigaitaililotiklonet, alanotlonet pipkailotik pilimaitut alat nunakakkaakhimayut penagikaotighaitigut pitjotigiplogo maligakyuat 1982- mi pihimayutk pihimayughaogituk alanut Inuinait ahenut; ovalonet
(b)
tototaklotaotailonet imaa pekologit ovalonet tammaktillogit pihimayut ehoigotaonighangmata alanut nunataakhimayunut Maligakyuak pitjotigiplogo 1982-mi pihimayuk pihimayughaugituk lnuinait ahenut.
40.1.3
angikatigegonmi okakhimayut pittailijotaoyoghaogitut aivakatigeknighaitigut Inuinaitlo alatlo nunakakkaakhimayut aivaotikagomakpata nunap titikhimaniata avatkojotikakat nunataagahoaknikot pitjotigiyumakpajok pihimainagiakakniaktut tahamna aivaotigilogo. Kihimi piyagekhimayut Angigunmi Kaavamanut atalimaituk alanotlonet inungnut Inuinait ahenut Kavamanik apikgihinnaakkaagatik.
ELANGA 2
INUINAIT QUEBEC TUNUNNGANIKMUIT
40.2.1 - Piyagekhimayut
Omoona Pihimaniaktut Hapkoa:
(a)
taimaagalok angonahoakvioginnakloni nuna anghonahoakviovaktototokak nayogaovakhimaplonilo naligiknit taimani, Nunataaknikut Angigotaoyuk titikhimania pihimagaloaktilogo taimaatut;
(b)
naonaikhimalogit imaa nunami homilikaa atoktaohimmaaklonilo tamagiknit talva ehomagilogit ekayutaohonggoyut imaatut:
(i)
tamangmik nuna nanminigilogo pihimaniaktaak;
(ii)
angotighat tamangmik atoklogit pihimaniaktuk ovalo kanok ekayutighat tamangmik pihimaniagiplogit ;
(iii)
ekayuktigekpaklotiklo angotighalikinikot monaghinighmaik nunaplo atohighaagut piyageyaotighanik, mihingnaktotigollo ehoaghaotighatigot, ovalo emangmik homilika monaghinighakot.
(c)
pivaaliktitinahoaklotik ekayuktigeknighakot elagetiaknighakollo inmikot nalingmik ovalo Kavamanot pihimavaklotik piyoghaoyok.
40.2.2 - Hivunikhhiyutighat
Omani:
"Nuna Tamangmik ataohitogilogo Atoinagiakaktaat" hamna naonaigek­ himayuk titikap Oiguani 40.1-mi talva naonaigotighak pihimayuk nunaoyami titigakhimaploni;
(English) 1 and shown for general information purposes only on the map appended thereto;
"Katihimayut" imaa tainikaktuk, Nunavunmiollo Quebec-lo Tononga­ nikmiut okoa tamangnik pihimayuk;
(English) Groups" means both;
"Inuit Quebec Tononganikmiut" hapkoa Inuit James Bay-miut Quebec Tonongani Nunataakhimayut;
(English) Quebec Agreement;
"Inuit Nunavunmi" okoa naonaigekhimayut titigakhimayumi Nalaani 1.1.1-mi;
"Makivik" okoa Maivitkot Katojikatigegoyut kivagaktoiyiuplotik Inungnik Quebec Tononganikmiunik Maligakot Piyaohimayut Makivik Katojikatigegit Piplogit, S.Q. 1978, c. 91-mi, R.S.Q. c. S-18.1-mi;
"Emak" Kanatami emmat ovalo Nunatiami tagiok, imaa tainikaktut emmat hikohimagaloaktillogit, kihimi pikahiotihimaitut emmat nunami Quebec eloani. Haklovioknaikpaaligomakpat, pitjotigilogit emmat nunami ovalo Nunatiap tagiogani ovalo pihimayut tagiop nankani natkatalo eloani naonaigomakpata, talva taimaa hivunighitikaktut;
"Quebec Tonongani Inuit Nunataagotigiyaat Eloilikmiogitok imaa hivoniaktuk" Quebec tononganikmio nunataagotig1yait Inuit okoalo Kavamat hapkoa angikatigegotigihimayait nunataaknikot kikiktaklo tagioklo Quebec hilataani;
"Atoinagiakaktut" hapkoa imaa hivunikaktut, nunalo, nalvaaghallo, angotighallo, emaklo, tainikakloaktuk imaa avatikput hila;
""Anagotighat"" taainikaohet pihimayut titikap Oigoani 1.1.1-mi, kihimi pikahiotihimaitut kongit.
40.2.3
Oigoliotihimayotaok nunaoyallo omoga pikahiotihimayut elainagiyaa hafoma.
40.2.4 - Angonahoaknik
Piplogo Oigoata Nalaani 40.2.5-mi 40.2.6-milo Inuit Quebec Tononganikmiut penagiakaktut angnahoalokaaklotik tagiomi, ovalo kikiktani Nunavut eloani taimani anonahoalokaakpakvigihimayatik ovalo nunagivakhimayatiklo atokhimmaaklogit Nunavutmiotitut pilotik pilogo ataani titikami Nakata 5-mi, kihimitaok penagiakaotikalimaitut pitjotigiplogo Elangata ataani 2-mi 4-mi, 5- milo, Nalaani 5.6.18-mi 5.6.39-milo, Elangani 8-mi, Nalaani 5.9.2-mi 5.9.3-milo.
40.2.5
Evagiagivangniaktainik Inuit Quebec Tononganikmiut naonaigotighanik imaa ehomaliogotaovaklotik pivangniaktut naonaigotighat naonaigotighat piyaohimaligaikpata. Talvataok okoa malgok atonekhimayuk piyumayait avatkojotiyagaikpata angoyaghamikut angotighanik, tamaat angotighat angonahoaktaghait avgeklogit pipkaktaovknaktut kanok naonaikhimanahoaklogit evagiagiyaghaitigut.
40.2.6
Makivitkot aolapkailoakniaktut tilihimalogit angonahoaktoligiyit (HTO-kot) ovalo Nunalaatigut Angonahoaktoligiyet (ROW-kot) monaghinighaitigut Quebec Tononganikmi unik.
40.2.7
Inuit Nunavunmi angonahoaginnagiakakniaktut tagiomilo kikiktanilo akongani Nunavullo Quebec-lo atoklogit taimani angonahoakpakvigihimayatik ovalo nunagivakhimayatik nayoinagiakaklogit, Quebec Tononganikmiut elioklotik.
40.2.8 - Nunat Tamangmik Atoinagiakaktaak Nayukpaklogolo Imaa Nunamik Nanminikaohikut
Angiktaolgaaktilogo Nunataaknikut Angigotaoyuk, nunat okaotaohimayut Oigoani titikap 40.2-mi nanminigiyaoniaktut nunaoyani naonaiyakhimayut piplogit okagekhimayut titikap Oigoani pihimangmata DIO-kot talva pitjotigiplogit Inuit Nunavunmi ovalo Makivitkot piplogit tamagik ekayuktaohimayaaginni Quebec-lo Tononganikmiut imaa ataohitogilogo pihimayaagani nuna, aipainagigitaanit naliak Nunataakhikayuk pihimanggitaagani taimaatut.
40.2.9
Tamaita okagekhimayut Angigotaoyomi Inuit nunat nanminigilogit, kihimi pinggilogo titikap Elanga 3-mituk okakhimayut Nakatani 19-mi pikahio­ tihimaniaktut nanminigiyaoyut okaotaoyagekhimayut, ehivgioktaohimayoghallo, titikhimanetlo nunaoyami tamaginnit ataohitogiyaolotik nanminigiyaoniaktut malikalogo okakhimayuk Nalani 40.2.8-mi, imaa DIO-kot aolapkainighait angikatigegotikot pitjotigiplogit Inuit Nanminik Nunaotait homilikaa nunami ataohitogiyaoyot tmagingnit atoktaovakniaktut niamgiyaakviolotik okongnanga. DIO-kotlo Makivitkolo nuna ataohitogilogo tamangmik pihimaniaktaak.
40.2.10
Ehomagiplogit nunat okaotaohimayut Oigoani 40.2-mi talvalo holi alat maliktaghat pivaliayotaoplotik pihimayut, Maligakot, ajikeknikollonet naliak okoa pilimaitut imaa:
(a)
pinahoalimaituk epigailotiklonet, tonihinahoaklotiklonet nunamik ahinut;
(b)
kanoktollo honakotlonet kanogiliiogahoaklogo nuna aghoogoti­ giyaghaginggi taat;
(c)
enighinahoaktoghaogitut ovalonet manighiotikagahoaklotik hamaningniotaogitonik angonahoaktitilotik angotighanik ovalonet ehivgiokhivioyoghanik pinahoaklotik piyoghaogitut taimaa talvalo aliohikvioyoghaniklonet nunami pilotik pittailijavot.
(d)
nuna koyaginnaktootigilogi ehoagitokot piyaghagingitaa kakogo
anniknaktut tammakhonggokmata pittiagitkaloakat, nalingnik titigakhimayukot angikatigekkaakhinnagatik kanoktot pinahoaklotik, taimaatut ehoangginmat.
40.2.11
Maligakollonet kanogiliogahoaklotiklonet nalingmik pinahoalimaituk akilikhipkainahoaklotik Kavamanik pyoghaogitutk, okagekhimangmat Nalaani 40.2.10-mi.
40.2.12 - Nuna Tamangmik Atoinagiakaklaak Nayuinagiakaklogolo: Alat Ekayuhiagotighat
Imaa pihimagaloaktilogo titkap nalaani 40.2.4-mi pihimatilogo 40.2.13-mi, nunani tamagingnit atoinagiakaotaagot ataohitogilogo nayoingiaklogolo, Inuit Nunavunmi penagiakaotikaktot atoklogo titikap Nalaani 5.6.39-mi okagekhimayut ovalo Elanga 8-mi Nakataani 5-mi ovalo Nakataani okonani 8, 9, 26, 33, 34-milo pihimaniaktuk ajikohiotihimaloni inuinaknut Quebec Tononganikmionut talvalo aolajohet DIO-kot atokhimmakniaktut maliklogit okakhimayut Nakaatani titikagekhimayuni ovalo pikattigeklotik okoa katojikatiget taiyaohimayut Tunngavitkonnitlo Makivitkonnillo aolanighamingnik aolapkaiyaamingni ovalonet naliak okoa hoitpata holinahoaktilogit taiyaohimayut DIO-konnit.
40.2.13
Nalaani 40.2 .12-mi pihimalimaituk Inuit Nunavunmi penagiakaotigilogo ataani titkap Nalaani 5.8.9-mi togaagakmat mitkit egitainik annogajoigotaovaktotigot havaagokmat Sannit koapatkoginnit.
40.2.14 - Nunat Homilikaa Tamagiknit Atoktaonighaitigut Nunagiyaonighaitigollo: Monaghinighak.
Imaa pihimagaloaktilogo Nalaani 40.2.4-mi kingot Angigotaoyok­ angiktaolgaaktilogo ovalo Quebec Tononganikmiot Inuit Tagiomi Kikiktanik nunataagotiginahoaktaat angiktaotinnago, talva Makivikot, imaa Inuit Quebec Tononganikmiut ehomagilogit piniaktut tikkoakhilotik Nunavut Angotighaliginikot Monakhiyenu (NWMB-KOT) ovalo katimayiokataoyoghanik taihilotik piniaktut okonoga NPC, NIRB, ovalo NWB-konnot ajikohiotihimalogit taiyaohimayut DIO-konnit. Kitotlikaa tikkoaktao-yut katimayinut imaa DIO­ konnit tikkoaktaohimayut ehomaghakhiokatigivakniaktait okonani nalianni NWMB, NPC, NIRB, ovalo NWB-konni holinighakot nunami Ataohito­ giyamingni, kihimi nalingmik nuna ataohitogiyaktik atanniktolimaitaak.
40.2.15
Pikatigilogit Inuit Quebec Tononganikmiut eniktigitilogit Tagiomi Kikiktanik Nunataaginahoaktaatigut, talva Kvamallo, Nunavunmiotlo ovalo Inuit Quebec Tononganikmiut ehomaliokatigekniaktut angotighaliginikmik ovalo emaknik mnaghinighakot atoktaghamingnik ehoagiyamingnik pilotik piniaktut Nunamik Ataohitoknighakot.
40.2.16
Okoa NWMB, NPC, NIRB, ovalo NWB-kot pihootagitilogit ehomagiplogit kikiktallo tagioklo Nunavut Eloani hapkoa atoktaovakhimangmata nunagi­ yaoplotik Inungnit Quebec Tononganikmiut talva pihimayoghayot Makivitkonnot pitkoilotik katimanighakot kivgaktioyoghanik pihimayaotiagiaginni ehomagiyaolotiklo Quebec Tononganikmiut Inuit monagiyaolotik.
40.2.17 - Monagiyaotiaknighait Penagiakaohighaitigut okoa Inuit Tamagik
Tahapkoa tamangmik koyaginnaklotik penagiakakniaktuk angotighanik ovalo nunami honiklika atoktaghanik monagilogit inmikot, talvalo Angigotaoyomit penagialakihima-yut pihimalogit, okoa Angigotik okaotaoyok Nunataaknikot Naliaknik pihimayut Nalingmik koyaginnaktootigilogit pihimaniaktait.
40.2.18
Penagiakaohighatik atokhimmaaktilogik angonahoaknikollo nunamilo atoktaghatigot monaghinikot naliaknit ekpiknakniakat, talva taimaitomik tahapko tamagik atoga-kakniaktuk hivonniogotikaklotik monaghinighap mighaagot atoktaghanik eniktigek-himayumik avatipigot monaghiyotighamik maliklogo pihimaniaktok.
40.2.19
Okoa nalingmik okalaotikataotivaktoghaoyok angotighanik pinagoaknikot ovalo nunami atoktaghatigot monaghitiagahoaknighakollo hafomoona naliaknit kanok ekpiknakpakhonggokmat pitjotaoyoghatigot. Kanok tohagotighanik ehoaghaivak­ to gh aop l ot i k kanogi l iogahoagagi gom ik ovalo t itikanik enkhiyagekpaktoghaoplotik okakatigegahoaligaigomik olapitaknaitomik pihimayaamingni nalingmik tohaktijotinahoagaigomik.
40.2.20
Talva kingoagot Angigotaoyok angiktaolgaaktilogo ovalo Quebec Tononganikmiot Inuit Tagiomi Kikiktanik Nunataagotiginahoaktaat angiktaotinnago, talvalo pivikhimalikpajok, tahapkoa Inuit Quebec Tonoganikmiut pipkaiyoghayot Nunavunmionik tikkoaghitkologit ovalonet taihitkologit katimayiokataoyoghanik nunami atoktaghaigot monaghiyioyonot alanotlonet ovalonet honanot naalaktioyonot, talva Quebec Tonoganetut taimai l iokniakmigami ktaok. Imaatut tamangmi k honatigot ehomaghakniokatigekpakniavamik nunamik Ataohitoknighakot.
40.2.21
Imaa pihimagaloaktilogo Nalaani 31.1.1-milo Tahpakoa nalikmik avvage­ khivakniaktuk kanok honakot manighaotaoyomik naliaknit nunataagekhimayonit ekayuktigeklotik pivaktoghaoyok Nunami Homilikaa tamangmik atoktagiyamingnit manighaotikagao-gomik nunamit atogaghatigot piyagaigomik.
40.2.22
Nunakakat, elaliotiyoghanik omoga Oigoani okakgekhimayunut 40-2-mi talvalo piyaotaahimaliktut Quebec Tononganikmiuginit homilikaa Nunat Ataohitogiyaonahoat okagekhimayut ataani Inuit Quebec Tononganikmiut Nunataagotigiyaanik Tagiomi Kikiktanik, talva Quebec Tononganikmiugita piotigilikniaaktaa, ataohitogilogo kihimi nalingmik Nunavunmiotlo atannikoklogo pihimalimaitaat.
40.2.23
okagekhimayukanggituk Nalaani 40.2.22-mi maliganggoklogolonet pihimaituk Kavamanit imaa aivaotikagomalotik nunatigut nanminigiyaoyghanik Inungnit naliatigot nunanik Ataohitogiyaonahoanit Nunagiyaolotiklo.
40.2.24
Nalaani 40.2.17-mit 40.2.21-mot okakhimayogaloit, kihimi nalingmik pihimayokang-gitut kanogiliogotighanik togaagayonot okonoga Oigoinut, imaa pilimaitut Kavamanut alanotlonet inungnut akiligakhanik pinahoalotik ovalo hangginighakot penagiakaohighakollo pinhoalimaitut taimaatut.
40.2.25 - Atikaohikot ovalo Amigiyaonighakot Penagiaktaotighat
Kitonotlikaa elaliotihimalogo katojikatigenotlonet imaa elitagiyaohimalotik maligatigot piyaohimatilogit, talva DIO-kot pitjotigiplogit Inuit Nunavunmi ovalo Makivitkot pitjotigilogit Inuit Quebec Tononganikmiut kivgaktuiyiuniaktut apighoiyinut piyaakakat hamna hapimmihimanahoaklogo.
40.2.26
Imaa pihimagaloaktilogo Nalaani 2.13.1-mi, ona titigakhimayuk alanggoktaolimaituk anggiktaohinnakkaaknatik Makivitkonnit.
40.2.27
Kanok ehoilotakalikat ajikegongnaiktokakaklonet okonatigut nalaanetut oma Elanga okoa ahiagut Nalaani 40.2.17-mit 40.2.20-mot alatlo okagekhimayut omani Angigunmi, omalo elaginni ahiagut Nalaani 40.2.17-mit 40.2.20-mot pihimayut talvanga atolikhonggoyut.
40.2.28
Kanatap Kavamait elihilimaitut okageklotik talvoga Quebec Tononganikmiunut Kikiktanik Nunataagotigiyaannut oma Elanganut ehoagonainmat.
ELANGA 3
ALAT NUNAKAKKAAKHIMA YUT - NUNATIAMI
40.3.1
Oma Elanga:
"Nunatiak" Imaa hivonighitikaktuk Nunatiak Naonaiktaohimaploni Nunatiamik Maligakut R.S.C. 1985 c. N-27;
""angotighat"" hivonighijotaa ajikotagiyait Nalaani 1.1.1-mi kihimi pikahiotihimaitut agvigit.
40.3.2
Pitijotigilogit okatigekhimayut angikatigegotaoyot nalenni Inuinaitlo alatlo nunakakkaakhimayut Nunatiami, talva Inuinait angonahaginnagiaktut angotighanik Nunatiami oataani Nunavunmik Nunataagotaohimayup taimangga Inuit tahamma nunagivakhimangmajut tatjalo holi atokhimmaaktagikmajoy imaatut:
(a)
nunami etkilgit nunataagihimayaini, ajikotagiplogit alat nunakakkaakhimyut Nunatiami imaa elaokpat etkilgit nunataagihimayaanut, ovalonet
(b)
nunami etkilgit nunagingitaini nuntaagihimaitainilonet ajikotagiplogit alat nunakakkaakhimayut Nunatiami tahamna nuna atoktaohimmaktilogo.
40.3.3
Okagekhimagaloaktilogo atoktaghanik Nakataani 5-mi, kitotlikaa nunakak­ kaakhimayut Nunatiami Inuinaogitut angonahoaginnagiakaktut angotighanik Nunavut Eloani taimani angonahoakpaohikmikot eliokloti nunaangonahoakvigihimmaaklogo penagiakaktut. Inuinaknut ajikohiotihimalotik okakhimayuk pilogo Nakatani 5-mi. talvalo imaa nunakakkaakhimayullo Inuinaitlo angikatigegotigihimayaat atoklogo. Talvataok angotighat amigiyaoyot piyaoyaakakata Inuit angonahoakpagait ovalo Nunakakkaakhimayunit Nunatiami, talva NWMB-kot pipkainiaktut ehoaghailotik angonahoaktaghainik Nunakak kaakhimayunut Nunavut eloani. imaa angotighat evagiagiayait naliata ajikekhimalogit pihimavagiagikni tamagiknit.
ELANGA 4
ETKILGIT MANITOBAP TONONGANI
40.4.1
Omani, hapkoa Etkilgit nunakaktut Fort Churchill elangani tigvakpani nunakaktut.
40.4.2
Okagekhimagaloaktilogo atoktaghanik Nakataani 5-mi, kitotlikaa Etkilgit angotighanik angonahoaginnagiakaktot nikighakhiokotik ovalonet nunakatitik angonahoagotilogit nanigiaktoinagiakkakhotiklo Nunavut eloani taimani angonahoakpaohikmikot elioklotik nuna angonahoakvigihimmaaklogo penagiakaktut Inuinaknut ajikohiotihimalotik okakhimayuk pilogo Nakatani 5-mi. talvalo imaa nunakakkaakhimayullo Inuinaitlo angikatigegotigihimayaat atoklogo. Talvataok angotighat amigiyaoyot piyaoyaakakata Inuit angonahoakpagait ovalo Nunakakkaakhimayunit Nunatiami, talva NWMB-kot pipkainiaktut ehoaghailotik angonahoaktaghainik Nunakak kaakhimayunut Nunavut eloani. imaa angotighat evagiagiayait naliata ajikekhimalogit pihimavagiagikni tamagiknit.
40.4.3
Penagiakaohighak pitjotigiplogo Nalaani 40.4.2-mi taimani angonahoakviovaktotokat ovalo tatja atoktagiplogit pihimangmata talva Etkilgit nuna atoinagiakakmiyaat angonahoakvigilokaaklogo ovalo Inuit nanminik nunaotait atoinagiakaklogit taaima ovalotaok Inuinait taaimaatut elioginnagiakakmiyut homilikaa nunami.
40.4.4
Okagekhimagaloaktilogo Nalaani 40.4.2-mi, 40.4.3-milo NWMB-kot maligakhaliogoknaktut angotighalikinikut angonahoaktaovaktunik Etkiliknit tigvanikmionit imaa monagilogit Nunavut eloanetut angotighat pitjotigilogit imaa Inuinaknit angonahoaktaovakmata nunami angotighavaloit taimanggagaalok atoktakokagimatigik, taimaitomik monag1tlagomayait, tatja holi atokhimmaakpakniakmatigik angonahoakpaklogit Manitobap Tononganetut.
40.4.5
NWMB-kot okakatikakpakniaktut tohakatigivaklogit Etkilgit ehomaghakhiokatigilogillo talvalo kanoktut NWMB-kot ehomaliotigiyaitigut Etkilgit mighaanut ehoaktomik kanok aolapkaivagiaginni titigakhimayuk maliklogo Nalaani 40.4 .2-mi 40.4.4-milo ehoaktomik nalaomatiagiagani.
40.4.6
NWMB-kot havakatikatiakniaktut hokpani angotighaliginikot monaghiyioyonik amighitiakpagiaginni tuktunik ovalo alanik angotighavaloknik angonahoaktaovaktonik Etkilinitlo Inuinaknillo.
40.4.7
Okagekhimagaloaktilogo Elangani 8 Nakatani 5-mi, piyomajotigiyaat Etkilgit enighiyumaplotik ovalonet aolapkaiyumaplotik kanok manighitighamingnik naonaigotigilogo okakhimayuk elagani 8-mi Nakatani 5-mi nunami taimani atokpakhimayamingni tatjalo holi atokhimmaaktagiplogo pihimakmata Etkilgit imaa Inungnit ayaghaaktaoyomagitotik okakhotik pikmata. Kanoklikaa piyomajotaoyot maligatigot ehoaghaktaovakniaktut.
40.4.8
Hapkoa NPC, NIRB, ovalo NWB-kot aolapkainikmikot takoogiligaikpata naonaiyailotik, Etkilgit holinighakot tohakvigivakniaktait kihinggoktaililogit tohaktitiyomakpata nunakot atoktatokagivaktamikot ovalo tatja holi atokhim­ maaktagiyamikot, tahapkonatigot tohaktitaghait tohaktaovakniaktut maligahoaklogit.
40.4.9
Elanga 7 Nakatani 33-mi pihimalimaituk Etkilgit enggilgaknnitanik piotainik.
40.4.10
Talvataok kinalika Etkilik eklokakat Inuit nanminik nunaani ovalo taamna eklo aolahimaitpat holi napakpat nayogaani January 1-mi 1992-gotilogo naliat Etkilgit nayokhimmaklogo atoinagiakakniaktaat talvalo DIO-kot piniaktut, tiliyaogomik Etkilgit Katimayenit hakliovioknaigotighakaklotiklo pihimakpata, nuna eklop napavigiyaa epigaktaghagiyaat nunakaktunut. Nunakaktunut epigaotigiyaa atalimaituk okiok malgok kaagikkaaktilogik nunataagotaoyop angiktaojota eniktaolgaaktilogo. Kihimitaok hafomona DIO-kollo Etkilgillo ehoigijotikpanik, nalingmik namaginggijotiktik ehoaghaktinnahoaginnagiakaktaat nunatiap Totkighaiyenot. Ehomalonnaitomik epigainikot nunakaktunut, nunamik pihimanahoaknighakot ehoigotilimaitok Etkilinot Maligaliokhimayunut.
ELANGA 5
ETKILGIT SASKATCHEWAN TONONGGGANI
40.5.1
. Omanni hapkoa Etkilgit nunakaktut Black Lake-mi, Hatchet Lake-milo, ovalo Fond du Lac-mi.
40.5.2
Okagekhimagaloaktilogo atoktaghanik Nakataani 5-mi, kitotlikaa Etkilgit angotighanik angonahoaginnagiakaktot nikighakhiokotik ovalonet nunakatitik angonahoagotilogit nanigiaktoinagiakkakhotiklo Nunavut eloani taimani ango­ nahoakpaohikmikot elioklotik nuna angonahoakvigihimmaaklogo penagiakaktut. Inuinaknut ajikohiotihimalotik okakhimayuk pilogo Nakatani 5-mi. talvalo imaa nunakakkaakhimayullo Inuinaitlo angikatigegotigihimayaat atoklogo. Talvataok angotighat amigiyaoyot piyaoyaakakata Inuit angonahoakpagait ovalo Nunakakkaakhimayunit Nunatiami, talva NWMB-kot pipkainiaktut ehoaghailotik angonahoaktaghainik Nunakak kaakhimayunut Nunavut eloani. imaa angotighat evagiagiayait naliata ajikekhimalogit pihimavagiagikni tamagiknit.
40.5.3
Penagiakaohighak pitjotigiplogo Nalaani 40.5.2-mi taimani angonahoakviovaktotokat ovalo tatja atoktagiplogit pihimangmata talva Etkilgit nuna atoinagiakakmiyaat angonahoakvigilokaaklogo ovalo Inuit nanminik nunaotait atoinagiakaklogit taaaima ovalotaok Inuinait taaimaatut elioginna­ giakakmiyut homilikaa nunami.
40.5.4
NWMB-kot okakatikakpakniaktut tohakatigivaklogit Etkilgit ehoma­ ghakhiokatigilogillo talvalo kanoktut NWMB-kot ehomaliotigiyaitigut Etkilgit mighaanut ehoaktomik kanok aolapkaivagiaginni titigakhimayuk maliklogo Nalaani 40.5.2-mi ehoaktomik nalaomatiagiagani .
40.5.5
NWMB-kot havakatikatiakniaktut hokpani angotighaliginikot monaghiyioyonik amighitiakpagiaginni tuktunik ovalo alanik angotighavaloknik angonahoaktaovaktonik Etkilinitlo Inuinaknillo.
40.5.6
Okagekhimagaloaktilogo Elangani 8 Nakatani 5-mi, piyomajotigiyaat Etkilgit enighiyumaplotik ovalonet aolapkaiyumaplotik kanok manighitighamingnik naonaigotigilogo okakhimayuk elagani 8-mi Nakatani 5-mi nunami taimani atokpakhimayamingni tatjalo holi atokhimmaaktagiplogo pihimakmata Etkilgit imaa Inungnit ayaghaaktaoyomagitotik okakhotik pikmata. Kanoklikaa piyomajotaoyot maligatigot ehoaghaktaovakniaktut.
40.5.7
Hapkoa NPC, NIRB, ovalo NWB-kot aolapkainikmikot takoogiligaikpata naonaiyailotik, Etkilgit holinighakot tohakvigivakniaktait kihinggoktaililogit tohaktitiyomakpata nunakot atoktatokagivaktamikot ovalo tatja holi atokhimmaaktagiyamikot, tahapkonatigot tohaktitaghait tohaktaovakniaktut maligahoaklogit.
40.5.8
Elanga 7 Nakatani 33-mi pihimalimaituk Etkilgit enggilgaknnitanik piotainik.
40.5.9
Talvataok kinalika Etkilik eklokakat Inuit nanminik nunaani ovalo taamna eklo aolahimaitpat holi napakpat nayogaani January I -mi 1992-gotilogo naliat Etkilgit nayokhimmaklogo atoinagiakakniaktaat talvalo DIO-kot piniaktut, tiliyaogomik Etkilgit Katimayenit hakliovioknaigotighakaklotiklo pihimakpata, nuna eklop napavigiyaa epigaktaghagiyaat nunakaktunut. Nunakaktunut epigaotigiyaa atalimaituk okiok malgok kaagikkaaktilogik nunataagotaoyop angiktaojota eniktaolgaaktilogo . Kihimitaok hafomona DIO-kollo Etkilgillo ehoigijotikpanik, nalingmik namaginggijotiktik ehoaghaktinnahoaginnagiakaktaat nunatiap Totkighaiyenot. Ehomalonnaitomik epigainikot nunakaktunut, nunamik manahoaknighakot ehoigotilimaitok Etkilinot Maligaliokhimayunut.
UIGUA 40-1
NAONAIGOTIGHAK TAMAGIKNIT ATOKTAOVAKTUK NAYOGAOVAKHONILO HUDSON STRAIT-Ml KANGIKHOKYOAMILO
(Nalaani 40.2.2-mi)
(a)
Naonaigotighak Tamagiknit Atoktaovaktuk Nayogaovakhonilo Kangikhokyoap Ealangani
-Titikhimania pihimaniaktok hanimokhimanianit 63°25""N ovalo 76°10""W
-talvalo aolaniakhoni hivokamotlo oataanotlo O290nalgoyomik hanimokhimanianit piloni 63°12"N ovalo 77°00W
-aolvalialikmiloni oataanit hivokamot nalgoyomik hanimokhimanianit 63°00"N ovalo 77°40"W
-aolavalialikmiloni tononganot oataanollo nalgoyomik hanimokhimanianit 63°03"N ovalo 78°25"W
-aolavalialikmiloni tononganot oataanollo nalgoyomik hanimokhimanianit 63°30"N ovalo 78°47"W
-aolavalialikmiloni tononganot kivataanollo nalgoyomik hanimokhimanianit 63°52"N ovalo 77°15"W
-aolavalialikmiloni tononganot kivataanollo nalgoyomik hanimokhimanianit 63°25"N ovalo 76°10"W
(b)
Naonaigotighak Tamagiknit Atoktaovaktuk Nayogaovakhonilo Kangikhokyoami
- Titikhimania pihimaniaktok hanimokhimanianit 56°22""N ovalo 77°25""W
- taaalvalo aolvalialikmiloni oataanollo hivokamot nalgoyomik hanimokhimanianit 56°07" ovalo 78°1O"W
-aolavalialikmiloni tononganot nalgoyomik hanimokhimanianik 56°45" ovalo 78°15"W
-aolavalialikmiloni oataanollo tononganollo nalgoyomik hanimokhimanianit 57°00"N ovalo 78°40"W
-aolavalialikmiloni oataanollo tononganollo nalgoyomik Hanimokhimanianit 57°15"N ovalo 80°00"W
-tononganot nalgoyomik 58°00""N ovalo 79°45""W
aolavalialikmiloni kivataanot hivogaanollo nalgoyomik Hannnnimokhimanianit 57°40"N ovalo 78°00"W
aolavalialikmiloni kivataanot hivogaanollo nalgoyomik Hanimokhimanianit 57°00"N ovalo 77°25"W
-hivogaanot nalgoyomik 56°22""N ovalo 77°25""W
UIGUA 40-1
NAONAIPKUT:
NUNAOYAK NUNAP TAMAGIKNIT ATOKTAOVAOHIA NAYOKTAOVAKHONILO (Ona naonaigotikafokhainnak)

A NUNA ATOKTAOV AKTUK NAYOGAOV AKHONILO HUDSON STRAIT-MI
B NUNA ATOKTAOV AKTUK NAYOGAOVAKHONILO KAGIKHOKYOAMI
UIGUA 40-2
NAONAIYATIAKHIMA YUT NUNA NANMINIGIYAOPLONI ATAOHITOGIYAOYOK
INUIT NUNAVUNMI OVALO INUIT QUEBEC TONONGANIKMIUT
(Nalaani 40.2.8 40.2.10 40.2.22-mi)
Nunap elanga nunaoyami naonaiyakhimayut ataohitogiyaolotik nanminiginiaktait Inuit Nunavunmi ovalo Inuit Quebec Tononganikmiut. Nanminikaohikot Nunaoyat naonaigotighat pihimayut 1-mit 4-mot tamagiknit eniktaoplotik titikanonggaktaohimayut April 15-mi 1993.
ANGIKATIGIIGUT INUIT NUNAVUMI NUNATAAKTUNUT TALVALU QUEEN KIVGAKTOKTENIT KANATAMI

QINIQLUGU

QINIQHIAVIKHAQ

Plain Language Guide

For citations, please refer to the official document.